Đăng ký | Đăng nhập

Tạo mới hồ sơ gan

Kết quả khám bệnh

Bạn chưa tải ảnh siêu âm. Vui lòng tải ảnh xét nghiệm

Bạn chưa tải ảnh siêu âm. Vui lòng tải ảnh siêu âm

Tải ảnh xét nghiệm
Tải ảnh siêu âm

Nhận xét kết luận của bác sĩ tại cơ sở khám bệnh

Hoặc

Lựa chọn 2

Bạn đang gặp bệnh/ triệu chứng gì?

Bệnh

Triệu chứng